"Για όνομα του Χριστού! Μη μας αφήσετε!

Έχουμε μωρά μαζί μας, έχουμε γέροντες...κορίτσια...

Είστε υπεύθυνοι!

Μας προδώσανε! Μας ξεπουλήσανε! Πανάθεμα τους!

Ναύαρχε τι κάνεις; Ναύαρχε σώσε μας!

Φωτιά! Φωτιά!

"Ιt is the conviction of the International Association of Genocide Scholars that the Ottoman campaign against Christian minorities of the Empire between 1914 and 1923 constituted a genocide against Armenians, Assyrians, and Pontian and Anatolian Greeks."
IAGS

19 ΜΑΙΟΥ. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ.

19 ΜΑΙΟΥ. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ.
Η γενοκτονία των Ποντίων δεν υπόκειται σε ιστορική και πολιτική διαπραγμάτευση. Έχει αναγνωρισθεί κι αποτελεί μια ιστορική πραγματικότητα. Δεν χαρίζουμε σε κανέναν το Αίμα Τους. Δεν ξεχνάμε.


Η παράδοση της Τραπεζούντας.


 Η παράδοση της Τραπεζούντας. Στο κέντρο διακρίνεται ο Μητροπολίτης Χρύσανθος.

Επίσημο τουρκικό έγγραφο παράδοσης της προσωρινής κυβέρνησης της Τραπεζούντας σε επιτροπή, 1916
«Βιλαέτιον Τραπεζούντος, Αρχιγραμματεία.

1) Ευρισκόμεθα εις τας τελευταίας ώρας της πτώσεως της Τραπεζούντος. Επί τη αναχωρή σει μου εσχηματίσθη προσωρινή κυβέρνησις, ίνα αναλάβη το έργον της ασφαλείας και διοικήσεως, αποτελουμένη εκ του διοικητού της χωροφυλακής και του διευθυντού της αστυνομίας και του μητροπολίτου, του Γεωργίου Κογκαλίδου, του Γεωργίου Φωστηροπούλου και του Παρασκευά Γραμματικοπούλου.

2) Οι υπό τας διαταγάς του διευθυντού της αστυνομίας και του διοικητού της χωροφυλακής αξιωματικοί και αστυνόμοι και άνδρες χωροφύλακες μέχρι της στιγμής καθ’ ην θα εισέλθη ο εχθρός εις την πόλιν, θα διαφυλάξωσι μετά των λοιπών μελών της προσωρινής κυβερνήσεως τα την ασφάλειαν και την ησυχίαν και την πραγματικήν φιλίαν μεταξύ του μουσουλμανικού και του χριστιανικού λαού.
Μετά τούτο αμέσως αποχωρούντες και διευθυνόμενοι προς δυσμάς θα μεταβιβάσωσι ο ζήτημα της τάξεως και της ασφαλείας εις την προσωρινήν κυβέρνησιν, αυτή δε θα εκτελέση το έργον διά εντίμων προσώπων.
3) Οι διαπράττοντες υπερβασίας κατά της περιουσίας, της ζωής και της τιμής του λαού θα φονεύωνται αμέσως.

4) Επειδή παν ό,τι αφορά τον λαόν και τα επίσημα τμήματα αφέθη εν τάξει, δέον να καταβληθή μέριμνα προς διαφύλαξιν αυτών.

5) Τα ανωτέρω είναι εκτελεστά μέχρις ου ο εχθρός εξασφαλίση την τάξιν.

3 Σαμπάν 332 (3 Απριλίου 1916).
Ο βαλής της Τραπεζούντος Τζαμάλ Αζμή.
(ΥΓ. Η παρούσα διαταγή θα εφαρμοσθή μετά την εκ Τραπεζούντος αποχώρησιν μου) .
Πηγή Χρύσανθος, μητροπολίτης Τραπεζούντος, «Η Εκκλησία Τραπεζούντος», Αρχείον Πόντου 4 5 (1933).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου